Banksekretess & tystnadsplikt

Alla banker i Sverige omfattas av en banksekretess och det innebär att banktjänstemännen inte får lämna ut uppgifter om kundernas bankkonton och annan bankinformation till någon utomstående. Det här innebär att varken den nyfikne journalisten eller din sambo har rätt att få reda på hur mycket du har på dina bankkonton, vad du har för aktieportfölj och så vidare, personalen har fullständig tystnadsplikt i dessa sammanhang.

Det finns emellertid flera undantag när det gäller banksekretessen och dessa undantag ska Snabblan24.nu naturligtvis redogöra för, men vi börjar med att titta på vad banksekretessen egentligen innebär.

Vad innebär banksekretessen?

 • Banksekretessen omfattar alla som arbetar på banken.
 • Banksekretess gäller även för bankmän som lämnar sin tjänst och börjar arbeta någon annanstans. Tystnadsplikten gäller alltså även för f.d. banktjänsteman.
 • Om du lämnar din gamla bank och blir kund hos en annan bank och gäller fortfarande tystnadsplikten hos den gamla banken.
 • Sekretessen gäller inte bara för bankkonton och sånt som har med pengar att göra. Om banken sitter på information om sjukdom, testamenten och skilsmässa är det inget som banken får lämna ut. Visst kan folk ibland få reda på sånt här på annat håll, men inte hos banken.
 • Det är inte bara de skriftliga och digitala dokumenten som omfattas av sekretessen, allt du säger gör det också, t ex muntliga överenskommelser, frågor, funderingar och framtida planer.
 • Även sånt som banktjänstemannen får reda på under ett privat samtal omfattas också av tystnadsplikten. Om du har blivit mer eller mindre bekant med din lokala banktjänsteman och snackar om annat än bankbusiness är det alltså inget banktjänstemannen får föra vidare.
 • Makar har inte rätt att få information om makens/makans tillgodohavande på banken trots att äktenskapsbalken menar att makar är skyldiga att informera varandra om det här. Makarna bör frivilligt ge varandra information om sina ekonomier men det är inget som banken gör, det är bara om maken/makan vill att banken ska lämna ut en viss information som banken gör det.
 • Sambor har ingen möjlighet att få ut uppgifter om varandras tillgodohavanden på banken.
 • Skulle banksekretessen brytas kan banken bli tvungen att betala skadestånd till kunden, men oftast sker det bara om kunden lidit skada av ekonomisk natur.

Du kan själv upphäva sekretessen

Observera att banksekretessen är till för din skull, det är meningen att du ska kunna lita på att banken. Om du däremot vill att banken ska lämna ut en upplysning till någon utomstående kan du ge ditt samtycke så att banken gör det. Du kan även ge en fullmakt till en utomstående som då har rätt att komma åt de uppgifter fullmakten anger.

Då gäller inte banksekretess och tystnadsplikt

I vissa situationer kan banksekretessen upphävas vare sig kunden vill det eller inte. Följande personer och instanser har i vissa fall rätt att få ta del av kundens bankuppgifter:

 • Förmyndare. Förmyndare har rätt att få information om den omyndiges bankförehavanden, oftast handlar det om föräldrar till barn som är yngre än 18 år.
 • God man och förvaltare har också rätt att ta del av all nödvändig bankinformation.
 • Konkursbo. Vid en konkurs får konkursförvaltaren ta del av konkursboets bankkonton och andra ekonomiska förbindelser som det har hos banken.
 • Borgensman. Om du har någon som borgat för dig när du har tagit ett lån har borgensmannen rätt att få information om skulden men inga andra uppgifter får lämnas ut, såsom hur mycket du har på dina bankkonton.
 • Dödsbo. Om en bankkund avlider har dödsboet rätt att få info om den avlidnes alla tillgångar och skulder.
 • Finansinspektionen, som granskar bankerna, kan i samband med en granskning få information om dina och andra kunders bankförhållanden.
 • Skatteverket. Banken är skyldig att lämna ut uppgifter direkt till skatteverket, detta bestäms av lagen om bank- och finansieringsrörelse.
 • Åklagarmyndigheten. Om åklagarmyndigheten beslutar om en förundersökning är banken skyldig att lämna ut uppgifter om den berörda bankkunden.
 • Ekonomisk brottslighet. Skulle banken misstänka penningtvätt eller ekonomisk brottslighet får banken åsidosätta banksekretessen.
 • Kronofogden. Om bankkunden hamnat i obestånd och således har skulder hos kronofogden har kronofogden rätt att få information om kundens bankkonton och annan information som kan ligga till grund för en utmätning.
 • Vittne i domstol. Precis som alla andra medborgare är bankmannen skyldig att vittna i domstol om det skulle bli nödvändigt och då gäller inte banksekretessen.

Källor:

Banksekretess – Konsumenternas

Lag om Bank och finansieringsrörelse – Sveriges Riksdag